دکتر معصومه بهمنی

متخصص زنان زایمان و نازایی – جراحی زیبائی زنان

ساعت حضور: یکشنبه ۱۳ الی ۱۵

  • بمارستان طرف قرارداد نجمیه تهران
  • پزشک عمومی از دانشگاه تهران
  • تخصص دانشگاه شهید بهشتی
فهرست